وزن ایده آل

وزن ایده آل

Nullam euismod commodo


محاسبه وزن ایده آل :


خانم ها:

45 + 0.9 *( 150 - قد )
58.5 = 45 + 0.9 * ( 150 – 165 ) مثال برای خانم با قد 165


آقایان:

48 + ( 150 - قد)
78= 48 +( 150 - 180 ) مثال برای آقا با قد 180

برای افراد با استخوان بندی درشت، عدد به دست آمده را با 10درصد آن جمع می زنیم
برای افراد با استخوان بندی ریز ، عدد به دست آمده را منهای 10درصد آن می کنیم


نحوه محاسبه نوع استخوان بندی :


قد تقسیم بر دور مچ دست راست
عدد به دست آمده:

برای خانم ها:
11 < استخوان بندی ریز
11 – 10.1 استخوان بندی متوسط
10.1 > استخوان بندی درشت

برای آقایان:

10.4 < استخوان بندی ریز
10.4 – 9.6 استخوان بندی متوسط
9.6 > استخوان بندی درشت

مثال : وزن ایده آل خانم با قد 165 و استخوان بندی ریز 52.7 = 5.8 - 58.5
وزن ایده آل آقا با قد 180 و استخوان بندی درشت 85.8 = 7.8 - 78

ادامه
کاهش وزن ، رژیم غذایی ، لاغری